تابلو اعلانات


اداره روابط بين الملل سازمان زمين شناسى همسو با اهداف سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور در برقرارى ارتباط همکارى علمى و آموزشى با مجامع ، سازمانها، کميته ها، اتحاديه ها،کميسيون ها و موسسات بين المللى زمين شناسى و اکتشافى دنيا نقش بسزايى را برعهده داشته است


 
اخبار و رویدادها
Copyright 2010 GSI