علوم زمین در کشورهای عضو اکو

 کشورهاى عضو اکو
سازمان همکارى هاى اقتصادى (اکو) با هدف توسعه فعاليتهاى معدنى، صنعتى و تجارى مابين کشورهاى عضو بنيانگذارى گرديده است. اين سازمان براى ايجاد همکارى هاى اقتصادى، فنى و فرهنگى ميان کشورهاى عضو تاسيس شد. کليه داده هاى علوم زمين به پنج دسته اصلى تقسيم شده است که شامل زمين شناسى، منابع و ذخاير، جغرافيا و مخاطرات طبيعى و زمين شناسى پزشکى مى باشد.
در راستاى پروژه هاى بين المللى سازمان زمين شناسى نشستى از روساى سازمانهاى زمين شناسى کشورهاى اکو در روزهاى 31-30 مى 2007 در تهران برگزار شد. در اين نشست نمايندگى از کشور هاى جمهورى افغانستان، جمهورى آذربايجان، جمهورى اسلامى ايران (ميزبان)، جمهورى قزاقستان، جمهورى اسلامى پاکستان، جمهورى تاجکيستان و جمهورى ترکيه و قرقيزستان و همچنين نمايندگان دبير خانه اکو حضور داشتند. نمايندگان کشورهاى عضو اکو در اين نشست به ارائه بيانات در مورد کشورشان پرداختند که منعکس کننده پيشرفتهاى اخير سازمان زمين شناسى آنها بود.

لینک های مرتبط با این بخش
 آذربايجان
 جغرافياى آذربايجان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى آذربايجان
 خزر شمالى
 خزر ميانى
 خزر جنوبى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات آذربايجان
 زمينلرزه
 گلفشان
 سيل
 لغزش
 منابع و ذخاير آذربايجان
 اقتصاد و صنعت
 ذخائر معدنى و معدن کارى
 مراکز ارائه اطلاعات آذربايجان
 ازبکستان
 جغرافياى ازبکستان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى ازبکستان
 موقعيت زمين شناسى ازبکستان
 وضعيت ساختارى وتکتونيکى
 ژئومورفولوژى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات ازبکستان
 زمينلرزه
 خشکسالى
 منابع و ذخاير ازبکستان
 موقعيت و تاريخچه
 اقتصاد
 صنعت و معدن
 ذخاير هيدروکربورى
 افغانستان
 جغرافياى افغانستان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى شهرى و روستايى
 جغرافياى اجتماعى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى افغانستان
 مقدمه تاريخى
 کوهزايى در افغانستان
 ساختمان و ضخامت پوسته زمين
 چينه شناسى و ديرينه شناسى
 لرزه خيزى و لرزه زمين ساخت
 موقعيت گسلها
 معادن
 منابع هيدروکربنى
 مخاطرات افغانستان
 زمينلرزه
 سيل
 منابع و ذخاير افغانستان
 اقتصاد
 مراکز ارائه اطلاعات افغانستان
 پاکستان
 جغرافياى پاکستان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 جغرافياى اقتصادى
 زمين شناسى پاکستان
 ژئومورفولوژى
 هيدرولوژى
 تکتونيک
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات پاکستان
 زمينلرزه
 خشکسالى
 سيل
 توفانهاى موسمى
 منابع و ذخاير پاکستان
 منابع معدنى
 جايگاه مکانى کانسارهاى مهم
 مراکز ارائه اطلاعات پاکستان
 تاجيکستان
 جغرافياى تاجيکستان
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى شهرى و روستايى
 جغرافياى اجتماعى
 جغرافياى طبيعى
 زمين شناسى تاجيکستان
 ژئومورفولوژى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات تاجيکستان
 زمينلرزه
 سيل
 زمينلغزش
 منابع و ذخاير تاجيکستان
 اقتصاد
 صنايع و معادن
 مراکز ارائه اطلاعات تاجيکستان
 ترکمنستان
 جغرافياى ترکمنستان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى ترکمنستان
 هيدرولوژى
 وضعيت ساختارى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات ترکمنستان
 زمينلرزه
 منابع و ذخاير ترکمنستان
 مراکز ارائه اطلاعات ترکمنستان
 ترکيه
 جغرافياى ترکيه
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى ترکيه
 تقسيمات ساختارى
 تکتونيک
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات ترکيه
 زمينلرزه
 سيل
 منابع و ذخاير ترکيه
 اقتصاد
 منابع نفت و گاز
 مواد معدنى
 کانيهاى صنعتى
 مراکز ارائه اطلاعات ترکيه
 قرقيزستان
 جغرافياى قرقيزستان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى قرقيزستان
 وضعيت ساختارى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات قرقيزستان
 زمينلرزه
 زمينلغزش
 منابع و ذخاير قرقيزستان
 اقتصاد
 منابع معدنى
 مراکز ارائه اطلاعات قرقيزستان
 قزاقستان
 جغرافياى قزاقستان
 جغرافياى طبيعى
 زمين شناسى قزاقستان
 حوضه خزر شمالى
 حوضه خزر ميانى
 ژئومورفولوژى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات قزاقستان
 منابع و ذخاير قزاقستان
 اقتصاد
 محيط زيست
 صنعت و منابع طبيعى
 مراکز ارائه اطلاعات قزاقستان