جغرافياى جمهورى آذربايجان 
   جمهورى آذربايجان بين عرض هاى جغرافيايى 30 و 40 درجه شمالى و طول هاى جغرافيايى 30 و 47 درجه شرقى واقع مى شود و مساحتى در حدود 86600 کيلومتر مربع را در بر مى گيرد. اين جمهورى، کشورى نيمه کوهستانى مى باشد و توسط رشته کوه هايى احاطه گرديده است که رشته کوه قفقاز بزرگ (Greater Caucasus) به طور قابل توجهى در شمال آن امتداد دارد.
  
نواحى جغرافيايى جمهورى آذربايجان
   •
رشته کوه هاى قفقاز بزرگ در شمال کشور
   •
رشته کوه هاى قفقاز کوچک در جنوب غرب کشور
   •
کوه هاى طالش کوچک در جنوب شرق کشور
   •
فلت لند (flatland) ها و دشت هاى گسترده کورا – ارس (Kura-Araks) بين رشته کوه هاى اين کشور (اين نواحى حدود يک چهارم سرزمين آذربايجان را مى پوشاند).موقعيت زمين ساختى کشور آذربايجان
   سرزمين آذربايجان در بخش مرکزى کمربند جنبای مدیترانه ای واقع مى شود و به اين دليل داراى سطح بالاى لرزه خيزى، فعاليت هاى آتشفشانى کنونى، گلفشان، زمينلغزش هاى وسيع، سيل و ديگر فرآيند هاى زمين شناسى فعال مى باشد.
   اين سرزمين متاثر از فرآيند هاى دوره نو زمين ساخت، ناحيه اى فعال از لحاظ چين خوردگى، گسلش و لرزه خيزى فعال محسوب مى شود.


بلاياى طبيعى کشور آذربايجان
   سرزمين آذربايجان به دليل دارا بودن ويژگى هاى خاص ساختار هاى زمين شناسى و وضعيت ويژه آب و هوايى و همچنين به علت مجاورت نواحى شرقى کشور به درياى خزر، در معرض مخاطرات طبيعى مختلفى قرار گرفته است. زمينلرزه ها، ،گلفشان هاى شديد، زمينلغزش هاى شديدا وسيع و نشست هاى منطقه اى زمين، حفره هاى کارستى، جريان هاى گلى، توفان ها، خشکسالى و تغييرات آنومالى هاى سطح درياى خزر، انواع اصلى بلاياى طبيعى اين کشور محسوب مى گردند.
کشور آذربايجان نسبت به برخى از انواع بلاياى طبيعى، پتانسيل بالايى از خطرپذيرى را دارا مى باشد. وقوع زمينلرزه ها، زمينلغزش ها و سيل ها در دهه گذشته، باعث خسارات فاجعه بارى در اين کشور گرديده است. اين مسئله موجب شده تا ميزان قابليت هاى مديريتى کشور در مخاطرات طبيعى افزايش يابد. شهر باکو پايتخت اين کشور در سال 2000، متحمل يک زمينلغزش مخرب و همچنين زمينلرزه اى مهم با بزرگاى 6 ريشتر گرديد. زمينلرزه مزبور با وارد آوردن خسارات سنگين به پايتخت، اين کشور را متوجه ضعف مديريتى موجود در کشور در بحران هاى طبيعى نمود. بدين منظور برنامه ريزى هاى موثرى در کاهش اثر بلاياى طبيعى آغاز گرديد.


خلاصه اى از بلاياى طبيعى در آذربايجان


 

 

لینک های مرتبط با این بخش
 زمينلرزه
 گلفشان
 سيل
 لغزش