سايت سازمان زمين شناسى آذربايجان
http://www.gia.az

سايت زیر شامل نقشه تقسيمات سياسى آذربايجان، تاريخچه آن، اطلاعات جغرافيايى ، مردم، حکومت ، اقتصاد، ارتباطات ، حمل و نقل ، ارتش و ... مى باشد.
http://geography.about.com/library/maps/blazerbaijan.htm

اين سايت شامل جغرافيا؛ اطلاعات کلى در باره موقعيت جغرافيايى، مساحت ، مرزهاى زمينى، منابع طبيعى ، آب و هوا موجود مى باشد.
http://www.cac-biodiversity.org/aze/

شامل نقشه هاى ارتفاعى ، آب و هوايى، تقسيمات کشورى ، شهرهاى مهم ، خطوط راه آهن و لينک سايت هاى حاوى نقشه هاى کشور آذربايجان
http://www.cac-biodiversity.org/aze/aze_maps.htm

نقشه تقسيمات کشورى
http://www.reliefweb.int/mapc/cis/cnt/aze/aze.html

نقشه راه ها
http://www.reliefweb.int/mapc/cis/cnt/aze/azerd.html

نقشه توپوگرافى، سايه هاى ارتفاعى
http://www.lib.utexas.edu/maps/azerbaijan.html

سايت شامل اطلاعات خشکسالى ها ، سيل ، زمينلرزه و گردبادها می باشد.
http://gridca.grid.unep.ch/undp/cntry_profile.php

اين سايت اطلاعات مربوط به بلاياى طبيعى به صورت جداولى شامل زمان رخداد و تعداد کشته شدگان ارائه مى دهد.
http://www.em-dat.net/disasters/country.php

اطلاعات کلى در باره موقعيت جغرافيايى، مساحت ، مرزهاى زمينى، منابع طبيعى ، آب و هوا موجود مى باشد.
http://www.theodora.com/wfb/azerbaijan_geography.html

در اين سايت اطلاعات عمومى درباره کشور آذربايجان همراه با نقشه تقسيمات سياسى ارائه مى شود.
http://www.undp.org/bcpr/disred/english/regions/europe/azerbaijan.htm

اطلاعات مخاطرات طبيعى را در قالب جداولى با تاريخ رويداد و تعداد کشته شدگان نمايش مى دهد.
http://www.em-dat.net/disasters/country.php