جمهوری آذربایجان

   آذربايجان کشورى است با اصالت ترک و اکثريت مسلمان که استقلال خود را در پى فروپاشى شوروى سابق در سال 1991 بدست آورد. عليرغم آتش بس سال 1994 اين کشور هنوز بر سر مسئله قره باغ که اکثر جمعيت آن را مسيحيان ارمنى تشکيل ميدهند ، اختلاف دارد. اين کشور در جنوب آسيا، هم مرز با درياى خزر ، بين ايران و روسيه واقع شده،قسمتهايى از آن در شمال کوه هاى قفقاز جزو قاره اروپا ميگردد.
مساحت:
   -مجموع: 86.600 کيلومترمربع
   -خشکى:86100 کيلومترمربع
   -آبى : 500 کيلومترمربع
   مساحت تطبيقى:
   کمى بزرگتر از بخش مايين آمريکا

لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى آذربايجان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى آذربايجان
 خزر شمالى
 خزر ميانى
 خزر جنوبى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات آذربايجان
 زمينلرزه
 گلفشان
 سيل
 لغزش
 منابع و ذخاير آذربايجان
 اقتصاد و صنعت
 ذخائر معدنى و معدن کارى
 مراکز ارائه اطلاعات آذربايجان