جغرافیای ازبکستان

 


مساحت
   - مجموع: 447.400 کيلومترمربع
   - خشکى:425.400 کيلومترمربع
   - مرزآبى : 22000 کيلومترمربع
   مساحت تطبيقى: کمى بزرگتر از ايالت کاليفرنيا آمريکا
   
   مرزهاى خشکى:
   مجموع مرزهاى خشکى :6.221 کيلومتر
   
   کشور هاى هم مرز :
   افغانستان 137 کيلومتر
   قرقيزستان 1.099 کيلومتر
   قزاقستان 2.203 کيلومتر
   تاجيکستان 1.161 کيلومتر
   ترکمنستان 1.621 کيلومتر
خط ساحلى:0 کيلومتر (اين کشور با ساحل جنوبى درياچه آرال مرز مشترکى در حدود 420 کيلومتر دارد)
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى