جغرافیای ازبکستان

 


مساحت
   - مجموع: 447.400 کيلومترمربع
   - خشکى:425.400 کيلومترمربع
   - مرزآبى : 22000 کيلومترمربع
   مساحت تطبيقى: کمى بزرگتر از ايالت کاليفرنيا آمريکا
   
   مرزهاى خشکى:
   مجموع مرزهاى خشکى :6.221 کيلومتر
   
   کشور هاى هم مرز :
   افغانستان 137 کيلومتر
   قرقيزستان 1.099 کيلومتر
   قزاقستان 2.203 کيلومتر
   تاجيکستان 1.161 کيلومتر
   ترکمنستان 1.621 کيلومتر
خط ساحلى:0 کيلومتر (اين کشور با ساحل جنوبى درياچه آرال مرز مشترکى در حدود 420 کيلومتر دارد)
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
Copyright 2010 GSI