موقعيت جغرافيايى ازبکستان :
   کشور ازبکستان از جمله کشورهاى آسياى ميانه است که در محدوده عرض 37 تا 45 شمالى و طول جغرافيايى 55 تا 73 درجه شرقى قرار گرفته است .
   در زير نقشه اى از ازبکستان آمده است که قرار گيرى اين کشور را در بين کشورهاى همسايه به طور مشخص ترى نشان مى دهد .

 
لینک های مرتبط با این بخش
 موقعيت زمين شناسى ازبکستان
 وضعيت ساختارى وتکتونيکى
 ژئومورفولوژى
 پتانسيل اقتصادى