داده هاى آمارى بلاياى طبيعى ازبکستان


جداول زير آمار انواع بلاياى طبيعى شامل: خشکسالى، زمينلرزه، بيماريهاى واگير (اپيدمى)، دماى بالا، قحطى، سيل، هجوم حشرات، لغزشها، آتشفشان، امواج خروشان، آتش سوزيهاى گسترده و طوفان را نشان مى دهند.


 نمودار نسبت کشته شدگان 4 نوع بلاى طبيعى
   خلاصه شده آمار بلاياى طبيعى ازبکستان از سال 1992 تا 2005ميلادى


 

لینک های مرتبط با این بخش
 زمينلرزه
 خشکسالى