ازبکستان 

 

در اواخر قرن 19 روسيه توانست ازبکستان را شسکت دهد.مقاومت سرسختانه مردم اين کشور در برابر ارتش سرخ پس از جنگ جهانى اول کم کم متوقف گرديد و يک جمهورى سوسياليست در سال 1924 در اين کشور شکل گرفت.
  
زمانى که اين کشور جزو خاک شوروى بود توليد شديد طلاى سفيد (کتان) و حبوبات باعث استفاده بيش از حد مواد شيميايى در زمين هاى کشاورزى و کاهش کيفيت ذخاير آب گرديد که موجب مسموميت خاک هاى کشاورزى و درياچه آرال همچنين نيمه خشک شدن ردخانه اصلى اين درياچه گرديد.از زمان به استقلال رسيدن اين کشور در سال 1991 تاکنون تلاش مى کند تا وابستگى خود را به کشاورزى کمتر کرده و به توسعه ذخاير معدنى و نفتى خود بپردازد.نگرانى اخير اين کشور اقدامات تروريستى شبه نظاميان مسلمان در اين کشور است.همچنين رکود اقتصادى و عدم توجه به حقوق بشر و ايجاد دموکراسى در اين کشور را از ديگر مسائل نگران کننده در ارتباط با اين کشور بايد دانست.


لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى ازبکستان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى ازبکستان
 موقعيت زمين شناسى ازبکستان
 وضعيت ساختارى وتکتونيکى
 ژئومورفولوژى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات ازبکستان
 زمينلرزه
 خشکسالى
 منابع و ذخاير ازبکستان
 موقعيت و تاريخچه
 اقتصاد
 صنعت و معدن
 ذخاير هيدروکربورى