مو قعيت: در آسياى جنوبى، در شمال و غرب پاکستان وشرق ا يران مى باشد. رشته کوه هندوکش که از شمال شرقى به شمال غربى کشيده شده استانهاى شمالى را از بقيه کشور جدا مى کند.
مختصات جغرافيائى: 3300 شمالى- 65 شرقی
مساحت کل: 647500 کيلو متر مربع
خشکى: 647500 کيلو متر مربع
آبى: صفر کيلو متر مربع
مرز خشکى: 3651 کيلومتر
مرز کشورها: چين 76 کيلومتر- ايران 936 کيلومتر- پاکستان 2430 کيلومتر-تاجيکستان 1206- - ترکمنستان 744 کيلومتر- ازبکستان137 کيلومتر
خط ساحلى : صفر کيلومتر( محصور در خشکى)
حقوق دريائى : ندارد ( محصور در خشکى)
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى شهرى و روستايى
 جغرافياى اجتماعى
 جغرافياى توريسمى