بلاياى طيبعى در افغانستان
 افغانستان يکى از کشور هايى است که داراى خطرپذيرى بلاياى طبيعى همچون: زمينلرزه، سيل، خشکسالى، زمينلغزش و بهمن مى باشد. فراوانى زمينلرزه ها نسبت به ديگر مخاطرات زمين بيشتر است که در قسمت هاى شمال و شمال خاور افغانستان اين رويداد فراوان تر و همراه با زمينلغزش مى باشد. وقوع سيل ها هم عموما در فصل بهار با شروع ذوب برف و بارندگى هاى سنگين مى باشد.
کشور افغانستان در منطقه اى که داراى فعاليت بالاى لرزه خيزى است واقع مى باشد. قرارگيرى روستا ها و شهر هاى اين کشور در يک طبيعت کوهستانى و ناهموار باعث گرديده که آمار تلفات جانى و خسارات مالى بعد از وقوع هر زمينلرزه، زمينلغزش، بهمن و يا سيل افزايش يابد. بر اساس گزارش IFRC/RC, (2002)، از اوائل دهه 1980، در اثر وقوع بلاياى طبيعى در افغانستان، آمار تلفات 19000 نفر بوده و نيز موجب بى خانمان شدن 5/7 ميليون نفر گرديده است.
اطلاعات آمارى و ارقام موجود راجع به بلاياى طبيعى افغانستان


   بلاياى طبيعى قابل اهميت در افغانستان

در مورد برخى از بلاياى طبيعى (بخصوص سيل و خشکسالى): روز يا ماه وقوع حوادث دقيق نمى باشد.
  
و در مورد بلاياى ديگر (بخصوص پيش از سال 1974): رکورد قابل دسترسى از حادثه که روز يا ماه دقيق وقوع آن را ارائه دهد موجود نيست.

 از سال 2000 تاکنون در حدود 9 زمينلرزه بزرگ رخداده در اين کشور، باعث کشته شدن تقريبى 1223 نفر گرديده است. طبق گزارشات ديگرى از EM-DAT: The OFDA/CRED (پايگاه ملى داده هاى بلايا، www.em-dat.net)، از سال 1954 تاکنون در اثر وقوع سيلاب هاى ساليانه در اين کشور حدودا 2000 نفر کشته شده و در مجموع 79800 نفر نيز آواره گرديده اند. همچنين از سال 1954 تاکنون، در اثر وقوع حوادث زمينلغزش و بهمن در اين کشور در مجموع 799 نفر تلفات، 64 نفر مجروح، 110 نفر بى خانمان و 400 نفر ديگر هم به نوعی تحت تاثیر واقع شدند.


 سال هاى جنگ و درگيرى هاى داخلى نيز همراه با تاثير رخداد هاى طبيعى در افغانستان، در افزايش ميزان آسيب پذيرى مردم اين کشور در رويارويى با بلاياى طبيعى موثر بوده است. ارزيابى هاى صورت گرفته توسط آژانس هاى بشردوستانه، ضعف هاى موجود را نسبت به کم توجهى در مسائل پراهميت نواحى مختلف کشور، از جمله کمبود آب، مراعات اصول بهداشتى، ايمنى و سلامت و نيز مديريت منابع محيطى آشکار نموده است. علاوه بر اين سطح بالاى فقر و نبود درآمد معيشتى و همچنين زاد و ولد زياد نيز از مسائل اساسى ديگر در افزايش تاثير خطر بلاياى طبيعى بر مردم کشور افغانستان مى باشد.
  
اگرچه به طور کامل اجتناب از وقوع بلاياى طبيعى ممکن نيست، اما داشتن آگاهى کافى براى به حداقل رساندن اثرات آنها ضرورى مى باشد. همچنين ايجاد و گسترش سامانه هاى هشدار دهنده، آمادگى و مديريت بحران در برخورد با حوادث طبيعى شديد و مشابه ديگر، به واسطه بکارگيرى ابزار فناورى اطلاعات لازم است.


 

لینک های مرتبط با این بخش
 زمينلرزه
 سيل