منابع و ذخایر افغانستان
موقعيت
   وسعت کل افغانستان برابر 647500 کيلومتر مربع است و با درياى آزاد ارتباط ندارد. در مجموع 5529 کيلومتر خط مرزى افغانستان با کشورهاى همسايه است که از اين ميزان2430 کيلومتر آن با پاکستان، 1206 کيلومتر آن با تاجيکستان، 936 کيلومتر آن با ايران، 744 کيلومتر آن با ترکمنستان، 137 کيلومتر آن با ازبکستان و 76 کيلومتر آن با چين است.
   بر اساس مطالعات انجام شده جمعيت افغانستان را در سال 2005 در حدود 29،928،987 نفر تقريب مى‌زنند که از اين تعداد در حدود 15 ميليون نفر آن جمعيت آماده به کار را تشکيل مى‌دهند. بر همين اساس در حدود 53 درصد جمعيت اين کشور زير خط فقر قرار دارند. با اين حال در حدود 40 درصد جمعيت اين کشور بيکار مى‌باشند. 80 درصد جمعيت شاغل در افغانستان در بخش زراعت، 10 درصد در بخش صنعت و 10 درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
لینک های مرتبط با این بخش
 اقتصاد