افغانستان

درسال1747 احمد شاه دورانى طوا يف پشتو را متحد کردوافغانستان را بنيان نهاد. افغانستان براى امپرا طورى روسيه وانگليس خدمت مى کرد تا زمانيکه در سال 1919 ا ز سلطه انگليس استقلال يافت. تجربه کوتاه دموکراسى درکودتاي1973 ودرضد کودتاى کمونيستى 1978 به پايان رسيد. ا تحاد جماهير شوروى در سال 1979 براى حمايت از رژيم کمونيستى متزلزل افغان به افغانستان هجوم برد، اما بعد از 10 سال تحت فشار بى امان شورشيان مجاهد ضد کمونيست که به طور بين ا لمللى حمايت مى شدند عقب نشينى کرد. جنگ داخلى بين گروههاى مجاهد ين بعد از سقوط رژيم کمونيست درسال 1992 بروز کرد. طالبان يک جنبش افراطى تحت حمايت پاکستان که در سال 1994 براى پايان دا دن به جنگ داخلى وآشوب بوجود آ مد در سال 1996 کابل و بيشتر کشوررا در سال 1998 بجز محلهاى مستحکم گروه متحد مخالف شمالى را تصرف کرد. بعد از حملات تروريستى 11 سپتامبر 2001 آمريکا، متفق با جنبش متحد نظامى شمال، طالبان را براى پناه دا دن به اسامه بن لادن سرنگون کردند، در اواخر سال 2001 کنفرا سى درشهر بن آ لمان دستورا لعملى براى بازسازى سياسى که شامل تصويب قانون اساسى جديد در سال 2003 ، ا نتخاب رياست جمهورى در سال 2004و انتخابات مجلس نمايندگان ملى در سال 2005 بود به ثبت رساند. در اکتبر 2004 حامد کرزاى ،اولين ريئس جمهور منتخب مردمى افغانستان شد. مجلس نمايندگان ملى در 19 دسامبر 2005 گشايش يافت.

لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى افغانستان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى شهرى و روستايى
 جغرافياى اجتماعى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى افغانستان
 مقدمه تاريخى
 کوهزايى در افغانستان
 ساختمان و ضخامت پوسته زمين
 چينه شناسى و ديرينه شناسى
 لرزه خيزى و لرزه زمين ساخت
 موقعيت گسلها
 معادن
 منابع هيدروکربنى
 مخاطرات افغانستان
 زمينلرزه
 سيل
 منابع و ذخاير افغانستان
 اقتصاد
 مراکز ارائه اطلاعات افغانستان