موقعيت جغرافيايى
   جنوب شرقى آسيا، هم مرز با درياى عرب،ما بين هندوستان در شرق و ايران در غرب و چين در شمال آن قرار گرفته است.
مختصات جغرافيايى
70 Eو 30 N
   مساحت:
   - مجموع: 803.840 کيلومترمربع
   - خشکى: .778.920 کيلومترمربع
   - آبى : 25.220 کيلومترمربع

مساحت تطبيقى:
  
کمى کوچکتر ازدو برابر ايالت کاليفرنيا ايالات متحده

 اوضاع طبيعى کشور پاکستان

حدود و موقعيت
   پاکستان در جنوب غربى آسيا در محدوده 23 الى 36 درجه عرض جغرافيايى و 61 الى 75 درجه طول شرقى واقع شده است. مساحت اين کشور 803840 کيلومتر مربع مى باشد. طولانى ترين فاصله شمال شرقى تا جنوب غربى اين کشور 1875 کيلومتر و جنوب شرقى تا شمال غربى آن 1006 کيلومتر است. 814 کيلومتر نيز مرز ساحلى دارد. مرز مشترک اين کشور با ايران کيلومتر، با افغانستان کيلومتر، با چين 523 کيلومتر و با هند 2028 کيلومتر مى باشد. پاکستان در قسمت شمال شرقى بخشى از اراضى کشمير را که اکثريت وسيعى از جمعيت آن مسلمان هستند، تحت کنترل خود دارد. از ابتداى جدايى پاکستان در 1947 از شبه قاره هند و تاسيس اين کشور حاکميت بر کشمير مورد اختلاف دو کشور هند و پاکستان بوده است . اين اختلاف موجب ايجاد جنگى در همان ابتدا ميان دو کشور گرديد و بخشى از کشمير به نام " کشمير آزاد" به پاکستان واگذار گرديد. کشمير آزاد 11639 کيلومتر وسعت دارد و مرکزش مظفر آباد است.
   خط آتش بس در 1948 توسط سازمان ملل متحد ميان هند و پاکستان تعيين گرديد. اين خط از گذرگاه قرا قروم ( در کوههاى قراقروم در شمال شرقى کشمير) تا 128 کيلومترى شمال شرقى لاهور ادامه دارد و طول آن 772 کيلومتر مى باشد. ادامه مرز اين کشور با هندوستان ( 1287 کيلومتر) به خط رادکليف اوراد موسوم است وشامل يک قسمت 405 کيلومترى است که توسط کميسيون داورى سازمان ملل متحد براى حل اختلاف مرزى هند و پاکستان غربى در ( درياچه نمک ) ران آو کوچ در شمال غرب گجرات تعيين گرديده است.
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 جغرافياى اقتصادى