محدوده جغرافيايى :
کشور پاکستان در محدوده جغرافيايى 62 تا 77 درجه شرقى و 23 تا 37 درجه شمالى قرار گرفته است . اين کشور داراى مرز مشترک با کشورهاى ايران‌، افغانستان ، هندوستان ، تاجيکستان ، ترکمنستان ، ازبکستان و چين است.


پاکستان کشور بزرگى است با مساحت 796000 کيلومتر مربع با ساختارى پيچيده که انعکاسى از قرارگيرى مرز اوراسيا ، ايندو- پاکستان و صفحات عربى است . برخورد اين صفحات در کواترنرى باعث ايجاد بلندترين ارتفاعات جهان (‌هيماليا-هندوکش ) شده است .
   سازندهاى رسوبى حوضه ها در پاسخ به فعاليت هاى تکتونيکى باعث تغييراتى در چينه شناسى و تکامل حوضه داشته است . اين حوضه ها از نظر هيدروکربنى غنى هستند ولى به طور وسيعى اکتشافات در آنها صورت نگرفته است . فرايند هاى ترکيبى کانه اى و کانسارها در برخى مناطق مورد بررسى قرار گرفته ولى اين بررسى ها از قرن 19 تا حال هنوز شکل سيستماتيک به خود نگرفته است .
   بر اساس مطالعات پالئو مغناطيس در شمال پاکستان در حدود 55 ميليون سال پيش يک برخورد صفحه اى وجود داشته است .
   جديدترين برخورد صفحات در کشور پاکستان مربوط به دماغه غربى کشمير و قسمت شمالى پاکستان است .
   کمپلکس افزاينده مکران يکى از بزرگترين کمپلکس هاى موجود در نوع خود در سراسر دنياست که در جنوب کشور پاکستان قرار گرفته است و تاثير زيادى بر منطقه مربوط به قرارگيرى کشور پاکستان گذاشته است .
   پوسته اقيانوسى پليت عربى با سرعت 40 ميليمتر در سال به زير صفحه اوراسيا در جهت شمال – شمال شرقى حرکت مى کند (مينشول و همکاران 1992). در پاکستان به دليل موقعيت زمين شناسى و تکتونيکى جوان در حال حاضر تعداد زيادى گسل هاى فعال وجود دارد که باعث زمين لرزه هاى بزرگى در اين کشور شده است که از آن جمله ميتوان به زمين لرزه هاى بزرگ سال گذشته در پاکستان اشاره کرد که باعث کشته شدن بيش از 80 هزار نفر گرديد .
همچنين به دليل اهميت و خسارات ناشى از زمين لرزه در اين کشور و همچنين به دليل جمعيت زياد آن تلاش هاى ديگرى نيز در اين زمينه وجود داشته است که از آن جمله مى توان به تهيه نقشه ريسک خطر زمين لرزه براى کل کشور ، انجام پروژه هاى تحليل خطر لرزه اى براى قسمت هاى مختلف کشور و همچنين انجام پروژه هاى مرتبط با زمين لرزه اشاره کرد . درزير نقشه ريسک زمين لرزه پاکستان به تصوير کشيده شده است .

لینک های مرتبط با این بخش
 ژئومورفولوژى
 هيدرولوژى
 تکتونيک
 پتانسيل اقتصادى