• نمایش صفحه شماره 1
 • موقعيت لرزه زمين ساختى کشور پاکستان

  سرزمين پاکستان در امتداد و حاشيه يکى از مرز هاى زمين ساختى واقع شده که داراى فعاليت بالاى لرزه اى است. اجزاى زمين ساختى در طول اين منطقه ويژه و داراى دگرريختى، طى دوران مزوزوئيک و سنوزوئيک دگرشکل شده است. اين منطقه از نواحى مکران در جنوب غربى پاکستان تا خميدگى سين تکسيال (syntaxial bend) هزاره – کشمير (Hazara-Kashmir) در شمال پاکستان امتداد يافته است. اين مرز لرزه اى در اثر درهمکنش (interaction) صفحات هند، عربى و اوراسيا شکل گرفته است.
     (http://www.drgeorgepc.com/Earthquake2005Pakistan.html/ April 04, 2006)
     نواحى شرقى اين کشور در صفحه زمين ساختى هند و نواحى غربى و شمالى آن نيز در فلات ايران و پليت اوراسيا واقع مى شود.
  پاکستان در موقعيت کنونى صفحات زمين ساختى
     •در حاشيه شمالى صفحه ليتوسفرى هند
     •بخش جنوبى پوسته پايدار (craton) افغان و
     •بخش شمالى صفحه فرورونده اقيانوسى عربى
     حرکت به سمت شمال صفحه زمين ساختى هند، سامانه هاى اصلى گسلى را در پاکستان، کشمير و شمال کشور هند ايجاد کرده است.
  بلاياى طبيعى کشور پاکستان
     کشور پاکستان در ناحيه اى واقع شده است که نسبت به انواعى از بلاياى طبيعى پتانسيل بالايى را دارا مى باشد. به دليل تنوع گستره عوارض زمينى (diverse range of terrain)، اين کشور مستعد دامنه وسيعى از مخاطرات طبيعى همچون خشکسالى ها، سيل ها، زمينلرزه ها و توفان هاى شديد مى باشد.
     به عنوان نمونه، کشور پاکستان طى 4 سال گذشته متحمل يک دوره خشکسالى عمده گرديده که متاسفانه با درجات مختلفى، سرتاسر اين کشور را تحت تاثير قرار داده است.
     به استثناى سال هاى خشکسالى اشاره شده، هر ساله به علت بارش باران هاى استوايى در اين کشور، طغيان رودخانه ها، موجب بروز سيل مى گردد.
     همچنين تقريبا سرتاسر کشور پاکستان، به طور منظم زمينلرزه هايى را با دامنه شدت متوسط تا شديد متحمل شده است.
     نواحى ساحلى اين کشور نيز داراى پتانسيل وقوع توفان هاى شديد مى باشد.

  اطلاعات آمارى و ارقام موجود راجع به بلاياى طبيعى پاکستان

   
  1 2
  لینک های مرتبط با این بخش
   زمينلرزه
   خشکسالى
   سيل
   توفانهاى موسمى