سايت سازمان زمين شناسى پاکستان
http://www.gsp.gov.pk/

لينک زير آزمايشگاههاى علوم زمين اسلام آباد را معرفى مى کند.
http://www.gsp.gov.pk/geoscience/index.html

انجمن سيستم اطلاعات جغرافياى پاکستان
http://www.psgis.org/index.html

وزارت نفت و منابع طبيعى پاکستان
http://www.mpnr.gov.pk/

سازمان توسعه هيدروکربنى پاکستان
http://www.hdip.com.pk/

شرکت توسعه نفت و گاز پاکستان
www.ogdcl.com