پاکستان

 

جدا شدن اين کشور در سال 1947 از هندوستان بريتانيايى و تبديل آن به يک کشور مسلمان (داراى دو بخش شرقى و غربى و قسمتهاى وسيعى ازسرزمين هندوها هيچ گاه بطور رضايت بخشى ثبات نيافت واين کشور بر سر منطقه کشمير تا کنون سه بار و در سال هاى 1947-1948 و 1965 با هندوستان وارد جنگ شده است. جنگ سوم بين اين دو کشوردر سال1971 درگرفت که در طى آن هند توانست از اسلام آباد امتيازاتى در ارتباط با استان بنگال بدست آورد که نتيجه آن جدايى بنگال از کشور پاکستان و تشکيل کشور بنگلادش بوددر پاسخ به آزمايشات تسليحات هسته اى هندوستان اين کشور نيز آزمايشات خود را از سال 1998 آغاز نمود
   درگيرى اين دو کشور بر سر مسئله کشمير همچنان ادامه داشته اما گفتگوها و اعتمادسازى ها اين درگيرى ها را تا حدزيادى کاهش داده است.
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى پاکستان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 جغرافياى اقتصادى
 زمين شناسى پاکستان
 ژئومورفولوژى
 هيدرولوژى
 تکتونيک
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات پاکستان
 زمينلرزه
 خشکسالى
 سيل
 توفانهاى موسمى
 منابع و ذخاير پاکستان
 منابع معدنى
 جايگاه مکانى کانسارهاى مهم
 مراکز ارائه اطلاعات پاکستان