محدوده جغرافيايى :

   تاجيکستان در جنوب شرقى آسياى مرکزى بين عرض 40 36 و 05 41 شمالى و طول 31 67 و 14 75 شرقى قرار گرفته است.
  
در زير عکسى از آسياى مرکزى که در آن تاجيکستان و رشته کوه هاى پامير مشخص شده به نمايش در آمده است در اين عکس تصوير واضحى از ناهموارى هاى کشور تاجيکستان به چشم مى خورد .


لینک های مرتبط با این بخش
 ژئومورفولوژى
 پتانسيل اقتصادى