• نمایش صفحه شماره 1
 • بلاياى طبيعى تاجيکستان و آمار موجود


  درصد ازبلاياى طبيعى در تاجيکستان در رشته کوه هاى قيصر- آلاى اتفاق مى افتند. اين خسارات به صورت زيست محيطى و اقتصادى قابل بررسى هستند.
    
  جمعيت فراوانى که در مناطق کوهستانى افغانستان متمرکز شده اند باعث شده که اين مناطق در اثر فعاليت هاى انسانى وانجام ساختارهاى دست ساز به مناطقى با خطر بالا از نظر زمين لغزش ، سنگ افت و...تبديل گردد. ساخت و سازهاى غلط و سيستم هاى اکتشافى مشکل دار در معادن به رخداد زمين لغزش هاى بزرگ و خسارات جانى و مالى فراوان در مناطقى مثل کامچا و شورورا و زخمت آباد منجر مى شود. خطر بالاى فرونشست در مناطق مستعد زمين لغزش در مناطقى که ذکر شد باعث تخريب بسيارى از روستاها گرديده است. به علاوه تغييرات آب و هوايى شديد در تاجيکستان باعث رخداد بلاياى طبيعى زيادى در اين کشور شده است .
    
  به دليل باران هاى شديد در اين منطقه در فصول باران خيز، با موارد زيادى از جريان هاى گلى در مناطق کوهستانى روبرو مى شويم. خسارت وارد آمده به حدود 3.6 هزار کيلومتر جاده، بيش از 500 پل و ديگر ويرانيهاى ساختارهاى ديگر، در اثر بلاياى طبيعى اتفاق افتاده در سالهاى 1997 تا 2001 به وجود آمده اند.

   در زير درصد بلاياى طبيعى کشور تاجيکستان به عنوان نمونه در سال 2003 آمده است. بيشترين خسارات موجود در بلاياى طبيعى زمين شناسى مربوط به سيل، زمين لرزه، زمين لغزش و بهمن به ترتيب با 41، 7، 6 و 8 درصد است .
  در زير نمودارى به تصوير کشيده شده است که نشان دهنده تعداد رخداد بلاياى طبيعى مهم از قبيل زمين لرزه، زمين لغزش، گلروانه و سيل است. با توجه به ارتباط فراوانى رخداد هاى مشخص شده در اين نمودار تا حدودى مى توان به يک سرى نتايج کلى رسيد. مثلاً اينکه از آنجا که خط نشان دهنده تعداد رخداد هاى زمين لرزه با بقيه رخداد ها متفاوت است و با رخداد زمين لغزش تقريباً حالت متضادى را نشان مى دهد مى توان به اين نتيجه کلى رسيد که تعداد کمى از زمين لرزه هاى رخداده در تاجيکستان از جمله زمين لرزه هاى القايى مى باشند . البته براى به قطعيت رساندن اين نظر بايد اطلاعات ديگرى نيز در دسترس باشد.

  1 2
  لینک های مرتبط با این بخش
   زمينلرزه
   سيل
   زمينلغزش