مراکز آکادميک و دانشگاهى فناورى اطلاعات:
   1- آکادمى علوم جمهورى تاجيکستان (http://www.aasa-net.org/mem/Tajikistan.pdf)
   2- دانشگاه فنى تاجيکستان (http://tut.freenet.tj/): سايت اين دانشگاه فاقد بخش انگليسى مى باشد و فقط به زبانهاى تاجيکى و روسى موجود مى باشد.

سايتهاى غيرتاجيک داراى اطلاعات در مورد کشور تاجيکستان:
 http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/europe.html#ti

 در اين سايت نقشه هاى سياسى، عوارض، سوخت و انرژى، فعاليتهاى صنعتى و... موجود مى باشد:
   http://reenic.utexas.edu/reenic/countries/tadjikistan.html