تاجیکستان

 

مردم تاجيک درسالهاى 1860تا1870 تحت سلطه دولت روسيه بودند بعد از آن در پى انقلاب 1917و اعتراض شديد بلشويکها براى تحت سلطه درآوردن اين منطقه تا سال 1925اين کشور را بطور کامل ضعيف ساخت. تاجيکستان در سال 1991 درپى فروپاشى اتحاد جماهير شوروى استقلال يافت و هم اکنون کشور در حال گذار از شرايطى است که بدليل جنگ داخلى ازسال 1992 تا 1997 اوضاع کشور را نابسامان نموده بود .با وجود اينکه درسالهاى اخير حوادث امنيتى بزرگى در کشور رخ نداده است همچنان بعنوان فقيرترين کشور درحوزه شوروى سابق باقى مانده است .
   توجه جامعه بين المللى به جنگ افغانستان پيشرفت اقتصادى را براى اين کشور بدنبال داشت. که درپى آن افزايش شغل و ثبات بلندمدتى را درمنطقه ايجاد کرد. تاجيکستان ازهمان ابتدا داوطلب عضويت درسازمان تجارت جهانى شد و به مشارکت ناتو براى صلح پيوست.
   توجه جامعه بين المللى به جنگ افغانستان پيشرفت اقتصادى رابراى اين کشور بدنبال داشت. که درپى آن افزايش شغل و ثبات بلندمدتى را درمنطقه ايجاد کرد. تاجيکستان ازهمان ابتدا داوطلب عضويت درسازمان تجارت جهانى شد و به مشارکت ناتو براى صلح پيوست.


 
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى تاجيکستان
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى شهرى و روستايى
 جغرافياى اجتماعى
 جغرافياى طبيعى
 زمين شناسى تاجيکستان
 ژئومورفولوژى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات تاجيکستان
 زمينلرزه
 سيل
 زمينلغزش
 منابع و ذخاير تاجيکستان
 اقتصاد
 صنايع و معادن
 مراکز ارائه اطلاعات تاجيکستان