• نمایش صفحه شماره 1
 •    تاجيکستان کمترين سرانه راازنظر توليدات ناخالص داخلى رادربين 15 جمهورى اتحادجماهير شوروى سابق را دارا مى باشد . تنها 5 تا 6درصد از سطح زمين هاى ناجيکستان قابل کشت مى باشد کتان مهمترين محصول و منابع معدنى به ميزان اندک که شامل نقره، طلا، اورانيم، تنگستن مى باشد. درزمينه صنعت فقط يک کارخانه بزرگ آلومينيوم و تسهيلات ديگر بيشتر نيروى آبى و کارخانجات غيرمدرن کوچک درزمينه فرآيندهاى غذايى فعاليت دارند.جنگهاى داخلى سالهاى (97-1992) به شدت به اقتصاد ضعيف فعلى آسيب رساند و باعث نزول شديد درتوليدات صنعتى و کشاورزى شد وهمين امر سبب شد درحدود 60درصد مردم تاجيکستان درفقر مفرط به زندگى ادامه دهند تاجيکستان رشد اقتصادى ثابتى راازسال 1997 داشته است و لى باوجود روند خصوصى سازى طى مراحل بلندمدت و کوتاه مدت که باعث افزايش بهره ورى شد وضع اقتصاد تاجيکستان بدليل بکارگيرى نامناسب اصلاحات ساختارى، حکومت ضعيف، بيکارى وسيع و باربدهى خارجى ضعيف باقى ماند. تاجيکستان درحوزه منابع آبى مقام سومى جهان رادارا مى باشد چنانجه درزمينه نيروى آبى سدهاى روگان و سنگترسرمايه گزارى ويژه درنظرگرفته شود توليد برق را بطور اساسى افزايش خواهد داد.
     توليد ناخالص داخلى (برابر قدرت خريد) : 8.808 ميليارد دلار (برآورد درسال 2005)
     توليد ناخالص داخلى (نرخ مبادله رسمى) : 1.991 ميليارد دلار (برآورد درسال 2005)
     توليد ناخالص داخلى (نرخ رشد واقعى) : 8 درصد (برآورد درسال 2005)
     سرانه توليد ناخالص داخلى : برابر قدرت خريد- 1200 درلار (برآورد 2005)
     توليد ناخالص داخلى – طبق حوزه:
     کشاورزى 24درصد، صنعت 28.4درصد ، خدماتى 47.7 درصد (برآورد درسال 2005)
     نيروى کار: 3.7 ميليون (برآورد درسال 2003)
     نيروى کار با توجه به شغل:
     کشاورزى 67.2درصد، صنعت 7.5درصد، خدمات 25.3 درصد (برآورد درسال 2000)
     درصد بيکارى: 50 درصد (برآورد درسال 2003)، جمعيت زيرخط فقر : 60درصد (برآورد درسال 2004)
    
     درآمد و مصرف خانوار بر حسب درصد :
     کمتراز 10 درصد : 3.2 درصد و بيشتر از 10 درصد : 25.2 درصد (برآورد درسال 1998)
     توزيع درآمد خانواده : 34.7 (1998)
    
     نرخ تورم (هزينه هاى مصرفى) 8 درصد (برآورد 2005)
     سرمايه گذارى (ناخالص) : 19.1 درصد از توليد ناخالص داخلى (برآورد درسال 2005)
    
     بودجه :
     درآمدها: 442.3 ميليون دلار
     هزينه ها: 42.6 ميليون دلار شامل هزينه ها ى 86 ميليون دلارى سرمايه اى (برآورد درسال 2005)
    
     محصولات کشاورزى :
     کتان، غلات، ميوه ، انگور، سبزيجات

   
   

  صنعت:
    
  آلومينيوم، روى، سرب، کودو مواد شيميايى، سيمان، درصد رشد توليد صنعتى 8.2 درصد مى باشد (برآورد درسال 2002)
    
  توليدبرق: 15.41ميليارد کيلووات ساعت (2003)
    
  مصرف برق : 15.05ميليارد کيلووات ساعت (2003)
    
  واردات برق : 4.6 ميليارد کيلووات ساعت (2003)
    
  توليد نفت : 354.8 بشکه درروز (برآورد درسال2003)
    
  مصرف نفت 25000بشکه درروز (برآورد درسال 2003)
    
    
  توليد گاز طبيعى : 30ميليون مترمکعب (برآورد 2004)
    
  مصرف گازطبيعى : 1.4 ميليون مترمکعب (برآورد 2004)

    واردات گاز طبيعى: 1.4 ميليون مترمکعب (برآورد 2004)
   
  1 2