• نمایش صفحه شماره 1
 • تاجيکستان با 000/43/1 کيلومتر مربع مساحت (منطقه خودمختار بدخشان را نيز شامل مى شود) يکى از 5 جمهورى آسياى مرکزى مى باشد. پايتخت آن شهر دوشنبه است. کشورى است کوهستانى در جنوب شرقى آسياى مرکزى و همسايگانش عبارتند از: در شمال قرقيزستان و ازبکستان، در غرب ازبکستان، در شرق چين و در جنوب افغانستان. مرز مشترک تاجيکستان با قرقيزستان 870 کيلومتر، با ازبکستان 1161 کيلومتر، با چين 414 کيلومتر و با افغانستان 1206 کيلومتر مى باشد. تاجيکستان در ميان دو رشته کوه تين شان که تا چين ادامه پيدا مى کند و پامير که تا افغانستان ادامه دارد واقع شده است. تاجيکستان داراى چهار استان يا ولايت به نامهاى خجند، کولاب، قرقان تپه و ولايت خودمختار بدخشان کوهى و 44 ناحيه ديگر است. ايالت خودمختار بدخشان در شرق تاجيکستان در ارتفاعات پامير واقع شده است و مساحت آن 64000 کيلومتر مربع مى باشد و 44 درصد خاک تاجيکستان را دربرمى گيرد و مرکز آن شهر خاروق است. دره حاصلخيز فرغانه در شمال و دره وخش در جنوب غربى آن واقع هستند.

  حمل و نقل و ارتباطات
     

     راه آهن
     در تاجيکستان 500 کيلومتر خط آهن (خطوط صنعتى محاسبه نشده است) وجود دارد که مناطق مهم تاجيکستان را به هم مرتبط و سپس به شبکه راه آهن ازبکستان مى پيوندد. خجند به دره فرغانه متصل مى شود و مرکز پنبه کارى قرقان تپه به ترمز وصل مى گردد.
    
     جاده
     در مجموع تاجيکستان 29900 کيلومتر جاده دارد که 21400 کيلومتر آن شوسه است. جاده اصلى تاجيکستان جاده اى است که شهر شمالى خجند را به دوشنبه وصل مى کند سپس به خاروق در ايالت بدخشان رفته و از آنجا با گذشتن از شمال کوههاى پامير به شهر «اش» در قرقيزستان وصل مى شود. جاده هاى ديگرى با استاندارد پايين تر خجند را به دوشنبه و از آنجا به شهرهاى جنوبى قرقان تپه و کولاب وصل مى کند.
    
     خطوط هوايى
     فرودگاه اصلى کشور فرودگاه دوشنبه است. در خجند نيز فرودگاه بزرگى وجود دارد. کشور به وسيله خطوط هوايى به کشورهاى همسايه و فدراسيون روسيه متصل مى شود. به علت جنگهاى داخلى بسيارى از پروازهاى داخلى و خارجى به علت ناامنى و کمبود سوخت تعطيل شدند. در اواخر 1993 با مشارکت يک کمپانى انگليسى خط هوائى دوشنبه- لندن راه اندازى شد و در برنامه است که خطوط هوايى با آمريکا و پاکستان برقرار گردد. قرارداد برقرارى خطوط هوايى بين ايران و تاجيکستان در سفر آقاى رحمانف به ايران منعقد شده است. خط هوايى تاجيکستان Tadjikistan Air Line-TAL نام دارد. فرودگاه تاشکند در ازبکستان به منزله پلى است که کشورهاى آسياى مرکزى را به خاورميانه و هند مرتبط مى کند.
  نقشه راه کشور تاجيکستان
   

   
  1 2