موقعيت زمين ساختى کشور ترکمنستان
   سرزمين ترکمنستان به همراه کشور ازبکستان، بخشى از بلوک توران است که مکررا در معرض زمينلرزه هايى با بزرگاى بالاى قرار مى گيرد. اين بلوک از سمت غرب به درياى خزر و از طرف شرق توسط رشته کوه هاى تين شان (Tien Shan) و پامير محدود شده است.

بلاياى طبيعى کشور ترکمنستان
سطح بالاى فعاليت لرزه اى در ناحيه کوهستانى جنوب ترکمنستان، احتمال وقوع زمينلغزش ها و زمينلغزه (land slip) ها را افزايش مى دهد. همچنين بارندگى هاى ناگهانى در رشته کوه ها، سبب مى گردد تا سطح آب رودخانه هاى کوچک و بزرگ اين سرزمين بالا آيد. به طورى که سيل، 2 يا 3 مرتبه در هر 10 سال رخ مى دهد. بلاياى جوى و مرتبط با آن (meteorological disasters) نيز شامل توفان ها، باد هاى غبارى (dust winds)، رگبار هاى شديد و گل لغزه ها در اين کشور به وقوع مى پيوندد.
توفان ها در امتداد نواحى ساحلى درياى خزر و عبور از بين بولشويى (Bolshoi) و مالى بالخانز (Maly Balkhans) و نيز گذر از مالى بالخانز (Maly Balkhans) و کپه داغ غربى روى مى دهند.
   وزش باد هاى "افغان" ("afganetz" winds) در امتداد رودخانه آمودريا، بيش از 35 روز در سال ادامه مى يابد.
   توفان هاى غبارى نيز اغلب در بيابان کاراکوم (Karakum) مرکزى، بيش از 146 روز در سال مى وزد. توفان هاى غبارى شديد در ترکمنستان در سال هاى 1953، 1968، 1975 و 1985، با سرعت وزش 35 متر در ثانيه گزارش شده است.
   به منظور جلوگيرى و کاهش اثر مخاطرات طبيعى و ساماندهى اندازه گيرى ها براى مقابله با آنها، برنامه ريزى هاى علمى – فنى در سطح بين المللى در سپتامبر 1995 صورت گرفته است.

لینک های مرتبط با این بخش
 زمينلرزه