در لينک زير اطلاعاتى کلى در زمينه زمين شناسى و پتانسيل نفتى آسياى ميانه آمده است
http://bakerinstitute.org/Pubs/studies/gppca/gppca.html

در لينک زير اطلاعات آب و هوايى مربوط به شهرهاى مختلف کشور ترکمنستان ارائه شده است.
http://www.weatherhub.com/global/tx.htm

وزارت حفظ محيط زيست ترکمنستان
   http://enrin.grida.no/htmls/turkmen/soe2/index.htm

   در لينک پايين اطلاعات مختلفى در موضوعات زير گنجانده شده است.
   http://countryturkmenistan.tripod.com

مرکز کار و اطلاعات کشور ترکمنستان (به زبان روسى)
   http://www.turkmenbusiness.org/