مختصات جغرافيايى:
 35 E و 39 N
مساحت:
   -مجموع:780580 کيلومترمربع
   -خشکى: 770760 کيلومترمربع
   -آب : 9820 کيلومترمربع

مساحت تطبيقى:
  
کمى بزرگتر از ايالت تگزاس آمريکا
  
  
مرزهاى خشکى:
  
مجموع مرزهاى خشکى:2648 کيلومتر
  
  
کشور هاى هم مرز :
   -
ارمنستان 268 کيلومتر
   -
آذربايجان 9 کيلومتر
   -
بلغارستان 240 کيلومتر
   -
گرجستان 252 کيلومتر
   -
يونان 206 کيلومتر
   -
ايران 499 کيلومتر
   -
عراق 352 کيلومتر
   -
سوريه 822 کيلومتر
  
  
خط ساحلى:
   7200
کيلومتر

جغرافياى طبيعى
   - حدود و موقعيت
   ترکيه پيوندگاه دو قاره مهم آسيا و اروپا است. ترکيه در جنوب شرقى اروپا و جنوب غربى آسيا واقع شده است و بين 5/36 و 42 درجه عرض شمالى و 26 و 45 درجه طول شرقى در نيمکره شمالى قرار گرفته است، سرزمين ترکيه بصورت مستطيلى قابل تصور است که طول آن از شرق تا غرب 1660 کيلومتر و عرض آن بطور متوسط 550 کيلومتر مى باشد. ترکيه از سه طرف با دريا احاطه شده است.درياى سياه در شمال ، درياى مديترانه در جنوب و درياى اژه است که درياى داخلى مى باشد.اين دريا از سمت شمال به وسيله تنگه بسفر به درياى سياه و از طريق تنگه داردانل در جنوب به درياى اژه متصل ميشود.اين دو تنگه درياى سياه را به درياى آزاد متصل مى نمايد و داراى اهميت زيادى هستند. از ديدگاه وسعت ترکيه با 780,580 کيلومتر مربع مساحت (کمتر از نصف مساحت ايران) سى و پنجمين کشور جهان بشمار مى‌آيد.ترکيه شش همساى? آسيايى و دو همساى? اروپايى دارد. کشورهاى هم مرز ترکيه عبارتند از: آذربايجان 9 کيلومتر، ارمنستان 268 کيلومتر، ايران 499 کيلومتر، بلغارستان 240 کيلومتر، گرجستان 252 کيلومتر، عراق 352 کيلومتر، سوريه 822 کيلومتر، يونان 206 کيلومتر. بزرگترين درياچه ترکيه، وان است که 676, 3 کيلومتر مربع وسعت دارد.

 
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى