زمين شناسى :
مناظر زمين شناسى ترکيه بسيار زيبا و ديدنى است . از کوهزاد آناتولى که در طى هزاران سال فعال بوده و هنوز هم فعال است و مسبب بسيارى از زلزله هاى ويرانگر در اين منطقه است تا توده هاى نفوذى و آتشفشانهاى که در اين مناطق ديده مى شود . مى توان ترکيه را به بخش هاى متفاوتى تقسيم کرد از بخش پلت فورمى آن که بخشى از ورقه عربى بوده يا کوهزاد آناتولى که بخشى از کمربند آلپهيماليا را شامل مى شود . اما براى مطالعه بهتر ترکيه را به دو بخش غربى و شرقى تقسيم بندى مى کنيم .لینک های مرتبط با این بخش
 تقسيمات ساختارى
 تکتونيک
 پتانسيل اقتصادى