• نمایش صفحه شماره 1
 • موقعيت زمين ساختى کشور ترکيه
  سرزمين ترکيه از لحاظ ساختارى داراى وضعيت پيچيده اى مى باشد. به استثناى بخش نسبتا کوچکى از کشور ترکيه که در امتداد مرز سوريه واقع شده و ادامه پلات فرم عربى است، کشور ترکيه از نظر زمين شناسى بخش بزرگى از کمربند بزرگ آلپ محسوب مى شود. اين کمربند کوهزايى از اقيانوس اطلس تا رشته کوه هاى هيمالايا امتداد يافته است.


  تشکيل اين کمربند طى دوره ترشيرى (در حدود 6/1- 65 ميليون سال پيش) بوده که آغاز برخورد صفحات قاره اى عربى، آفريقا و هند به صفحه اوراسيا مى باشد. در اثر اين تصادم، لايه هاى رسوبى که در اثر رسوبگذارى در درياى تتيس تشکيل شده بودند، خميده و چين خورده و داراى پيچيدگى هايى گرديده اند. چين خوردگى ها و برخاستگى هاى شديد اين کمربند کوهزايى با فعاليت هاى نيرومند آتشفشانى همراه بوده است. توده هاى نفوذى تشکيل شده از سنگ هاى آذرين به دنبال گسل خوردگى هاى وسيع دوره کواترنرى (در حدود 6/1 ميليون سال پيش) به وجود آمده است. در اثر فعاليت فرآيند هاى چين خوردگى و گسلش - که تا حال حاضر نيز ادامه دارد - ، حرکت همگراى صفحات ترکيه و اژه بترتيب به سمت جنوب و جنوب غرب را موجب شده است. نتيجه اين حرکات باعث شده تا کشور ترکيه يکى از نواحى شديدا فعال جهان از نظر زمينلرزه و آتشفشان محسوب گردد.
   
  1 2 3
  لینک های مرتبط با این بخش
   زمينلرزه
   سيل