سازمان زمين شناسى ترکيه 
http://www.mta.gov.tr

اين سايت داراى جدولى شامل حد مجاز آلايندگى نيروگاه هاى برق حرارتى مى باشد
http://www.bsrec.bg/turkey/turkey.htm

اطلاعات عمومى درباره تاريخچه ترکيه ، جغرافيا ، زمين شناسى و زمينلرزه
http://countrystudies.us/turkey/20.htm

   نقشه هاى جغرافيايى کشور ترکيه
http://www.geographic.org/maps/turkey_maps.html

   اطلاعاتى درباره فلات آناتولى و زمين شناسى عمومى ترکيه ارائه شده است .
http://www.photius.com/countries/turkey/geography/index.html

شامل مقالاتى درباره زمين شناسى ترکيه مى باشد که عنوان مقاله و خلاصه مقالات بر روى سايت قرار دارد.
 http://www.metu.edu.tr/~www64/geohtmls/trgeoref/trgeoref.htm

   اطلاعاتى درباره زمين شناسى ، جغرافيا ، فلات آناتولى و کاربرى اراضى وجود دارد.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Turkey