اقتصاد
   کشور ترکيه به لحاظ اقتصادى داراى ترکيبى از صنعت نو و کشاورزى سنتى است. در سال 2004 ميلادى در حدود 34 درصد شاغلين اين کشور به امر زراعت مشغول بوده اند. بزرگ ترين بخش صنعتى ترکيه را واحدهاى توليد پارچه و پوشاک تشکيل مى دهند به طورى که يک سوم صنعت اين کشور مربوط به توليد منسوجات مى باشد.
   سهم بخش هاى توليدى ترکيه عبارتند از7/11 درصد کشاورزى و دامپرورى، 8/29 درصد صنعت و 5/58 درصد خدمات. در سال 2005 ميلادى نرخ رشد ناخالص ملى ترکيه 1/5 درصد بوده است.
   از جمعيت 69 ميليون نفرى ترکيه، 7/24 ميليون نفر آن جز جمعيت آماده به کار اين کشور به شمار مى آيند. از اين ميزان 9/53 درصد در بخش کشاورزى و دامپرورى، 8/22 درصد در بخش صنعت، 2/41 درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. طبق بررسى هاى انجام شده نرخ بيکارى در ترکيه 10 درصد و نرخ تورم 7/7 درصد است.
   مهمترين محصولات کشاورزى و دامپرورى ترکيه عبارتند از توتون، کتان، حبوبات، زيتون، نيشکر، بذر، مرکبات و دام. در بخش صنعتى، محصولاتى همچون پارچه، محصولات غذايى، خودرو، صنايع معدنى (زغال، کروميت، مس، برم)، فولاد، نفت، صنايع ساختمانى، چوب و کاغذ مهمترين توليدات اين بخش را تشکيل مى دهند. نرخ رشد محصولات صنعتى در برآوردهاى سال 2005 ميلادى، 5/5 درصد بوده است.
   بر اساس گزارش هاى ارايه شده در سال 2005 ميلادى، بدهى هاى خارجى ترکيه بالغ بر 161 ميليارد دلار بوده است.واحد پول ترکيه چندى پيش تغيير کرد و هم اکنون با نام لير جديد ترکيه شناخته مى شود.