موقعيت جغرافيايى
   آسياى مرکزى ، غرب چين
مختصات جغرافيايى:
75  E  و 41 N
مساحت:
   -مجموع: 198.500کيلومترمربع
   -خشکى: . 191.30 کيلومترمربع
   - آبى : 7.200 کيلومترمربع

   مساحت تطبيقى:
   کمى کوچکتر داکوتاى جنوبى


قرقيزستان در حدود 200 هزار کيلومتر مربع مساحت دارد که هشتاد و پنجمين کشور از نظر مساحت در جهان است، قرقيزستان با کشورهاى قزاقستان (1051 کيلومتر)، ازبکستان (1099 کيلومتر)، تاجيکستان (780 کيلومتر) و چين (858 کيلومتر) همرز است. قرقيزستان داراى هفت استان است. بيش از 80 رشته کوه در اين کشور وجود دارد که مجموعا 94 درصد از مساحت اين کشور را پوشانده است؛ در اين کشور 14قله وجود دارد که بيش از 6 هزار متر ارتفاع دارند و 24 قله نيز وجود دارد که از قله مونبلان در اروپا بلندترند. مهمترين قلل معروف اين کشور عبارتند از:« قله پابدا ( پيروزى)‍»(7439 متر)، «قله لنين» (7134 متر)، «قله خان تنگرى» (6995 متر)  مى باشد. مهمترين رشته کوه قرقيزستان «آلاتو» است که داراى 480 قله مى باشد که ارتفاع مجموع اين قلل به 400 کيلومتر مى رسد. بلندترين قله در بخش مرکزى اين رشته بين دو رودخانه «آلا- آرچاى» و «علم الدين» واقع شده است. رشته کوههاى تيان شان بيش از 100 هزار کيلومتر از خاک قرقيزستان را پوشانده و طولى حدود 2500 کيلومتر از شمال چين تا غرب قرقيزستان ادامه دارد. 3/4 درصد از اين کشور را آب و 1/5 درصد را جنگل پوشانده است.
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى