منابع و ذخائر قرقیزستان
لینک های مرتبط با این بخش
 اقتصاد
 منابع معدنى
Copyright 2010 GSI