سايت زمين شناسى کشور قرقيزستان:
  
http://www.kgs.bishkek.gov.kg/geology_eng.htm

وضع قوانين محيط زيست در قرقيزستان:
  
http://ecopage.freenet.kg/elaw.html

  
در سايت زير مى توان نقشه هاى زمين شناسى کامل 4 منطقه بزرگ قرقيزستان را بررسى کرد.
  
http://www.kyrgyzstan.ethz.ch/content/

سايت زير اطلاعات جغرافيايى، اقتصادى، اجتماعى، حمل و نقل، ارتباطات و نظامى درباره قرقيزستان را ارائه مى دهد.
  
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/kg.html

در سايت about.com ارتباط با جغرافياى قرقيزستان مى توان اطلاعاتى را کسب نمود.
  
http://geography.about.com/library/cia/blckyrgyzstan.htm

   سايت theodora.com، با آدرس زير اطلاعاتى در ارتباط با جغرافيا، جمعيت، دولت، اقتصاد و... در سال 2003 را در ارتباط با قرقيزستان ارائه مى دهد.
  
http://www.theodora.com/wfb2003/kyrgyzstan/kyrgyzstan_people.html

سايت travelblog.org ارائه کننده اطلاعات جغرافيايى قرقيزستان است.
  
http://www.travelblog.org/World/kg-geog.html

سايت زير ارائه کننده اطلاعات کلى مانند منابع طبيعى، جغرافيا و... در ارتباط با قرقيزستان است.
  
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Kyrgyzstan.pdf

سايت زير با عنوان "kyrgyzstan-energy" به زغالهاى قرقيزستان و معدنکارى آن پرداخته است.
  
http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-7679.htm

سايت ucsd ارائه کننده اطلاعاتى با عنوان "شبکه لرزه اى قرقيزستان"
  
http://eqinfo.ucsd.edu/deployments/knet.html