قرقیزستان

   کشورى است در آسياى مرکزى با طبيعتى بسيار زيبا و سنت و فرهنگ پر افتخار کوچ نشينى .اين کشور در سال 1864 به روسيه ضميمه گرديد . استقلال دو باره خود را همرا با ديگر جماهير شوروى سابق در پى فروپاشى اين ابر قدرت در سال 1991 بدست آورد.
   تظاهرات گسترده ملى مردم قرقيزستان در بهار سال 2005 به برکنارى رئيس جمهور وقت اين کشور (اصغر آقايف) که از سال 1990 زمام امور را در اين کشور در دست داشت انجاميد.در پى انتخابات رياست جمهورى اين کشور در جولاى سال 2005 نخست وزير اسبق اين کشور(باقيف) در طى رقابت سختى به پيروزى رسيد.در حال حاضر مسائل مهم اين کشور را مى توان گسترش دموکراسى و آزادى هاى سياسى، کاهش فساد مالى، گسترش روابط قومى و قبيله اى و مبارزه با تروريسم را نام برد.
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى قرقيزستان
 جغرافياى طبيعى
 جغرافياى انسانى
 جغرافياى اقتصادى
 جغرافياى سياسى
 جغرافياى توريسمى
 زمين شناسى قرقيزستان
 وضعيت ساختارى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات قرقيزستان
 زمينلرزه
 زمينلغزش
 منابع و ذخاير قرقيزستان
 اقتصاد
 منابع معدنى
 مراکز ارائه اطلاعات قرقيزستان