• نمایش صفحه شماره 1
 • ارزيابى بلاياى طبيعى (Natural Hazard Assessment)

   پديده هاى طبيعى قزاقستان شامل کوههاى بلند تين شاى و آلتاى، زمينها و دشتهاى پست و گسترده، بيابانها، جنگلها، رودخانه ها و درياچه هاى بزرگ شامل بخشى از درياى خزر و آرال است. اين پديده ها در به وجود آوردن خطرات طبيعى نقش دارند. طيف وسيعى از خطرات طبيعى بالقوه و بسيار خطرناک قزاقستان شامل موارد زير مى باشند:
     الف) زمينلرزه ها
     ب) جريانهاى واريزه اى
     ج) طوفانهاى برق آساى فصلى
      د) بهمن ها
      ه) آتش سوزى در جنگلها و جلگه ها
  در نواحى جنوب و جنوب شرق قزاقستان 27 شهر و بيش از 400 مرکز تجمع انسانى (مانند روستا) وجود دارد. اين نواحى بيش از 40% توان صنعتى کشور را دارا هستند. تقريبا 6 ميليون نفر (بيش از يک سوم جمعيت کشور) در اين نواحى زندگى مى کنند. در قرن اخير مکررا زمينلرزه هايى گزارش شده اند که بعضى از آنها بزرگتر از 8 ريشتر بوده اند. در اين مناطق قدرتمندترين زمينلرزه ها عبارتند از:
  زمينلرزه Vernoy سال 1887 با بزرگاي3/7 ريشتر
  زمينلرزه chilic سال 1889 با بزرگاى 8.3 ريشتر
  زمينلرزه kemin سال 1911 با بزرگاى 8.2 ريشتر
  زمينلرزه zaisan سال 1990 با بزرگاى 6.3 ريشتر
  زمينلرزه baisorum سال 1991 با بزرگاى 6.5 ريشتر
  زمينلرزه tekely سال 1993 با بزرگاى 7.3 ريشتر
  به علت رشد سريع اقتصادى و تجمع جمعيت در مناطق داراى خطرات لرزه اى، مناطقى که در هنگام وقوع زمينلرزه هاى بزرگ داراى پتانسيل تخريب بالا هستند، به طور چشمگيرى افزايش پيدا کرده اند. آژانس شرايط اضطرارى جمهورى قزاقستان تخمين زده است که در صورت وقوع زمينلرزه 9 ريشترى در آلماتى (Almaty) با جمعيت 1350000 نفر، تعداد افراد مجروح و زيان ديده 300000 نفر خواهد بود که از اين تعداد 75000 نفر خواهند مرد و تقريباً يک سوم کل ساختمانهاى مسکونى در آلماتى ويران خواهد شد.
  از ميان طيف گسترده خطرات طبيعى قزاقستان، جريانهاى واريزه اى يکى از جدى ترين مخاطرات هم از نظر مقياس و هم از نظر تبعات بعدى آن است. اين وقايع جدى مکرراً ناحيه جنوب شرقى کشور را طى 45 سال اخير متاثر کرده اند. در مناطق کوهستانى قزاقستان 2720 يخچال، 5140 محدوده آبريز واريزه اى (Debris catchment area)، بيش از 300 حوضه واريزه اى (Debris basin) و بيش از 500 درياچه يخچالى خطرناک وجود دارد. جريانهاى واريزه اى متعددى منجر به وارد آمدن خسارت و تلفات انسانى شده اند.
     خسارت مستقيم مادى ناشى از اين جريانهاى واريزه اى ممکن است از دهها ميليون دلار آمريکا تجاوز نمايد. اين جريانها همچنين منجر به وارد آمدن خسارتهاى شديد به محيط زيست و گونه هاى گياهى و جانورى منطقه مى شوند.

  همچنين بخشى از تلفات ساليانه مهم در ارتباط با پديده هاى خطرناک آب و هوايى شامل سيلابها (floods)، سيلهاى برق آساى فصلى (Seasonal flash floods)، بارندگى زياد (Downpours)، طوفانهاى رعدآسا (Thunder-storms)، برف سنگين (Heavy snow)، يخبندان سنگين (Heavy frost)، تندبادهاى شديد (Severe wind storms) و خشکسالى ها است. کل سرزمين قزاقستان در معرض اين گونه بلايا قرار دارد. به هر حال دشتهاى زمينهاى مرکزى و شمالى در معرض بيشترين خطرات قرار دارند.

  بلاياى طبيعى قزاقستان و آمار موجود

    
  1 2 3 4