• نمایش صفحه شماره 1
 • سايت مرکز توسعه تجارت کيش:
     http://www.kishtpc.com/global_kazakhstan-persian.htm
   اطلاعات کلى درباره قزاقستان و نيز لينکهاى برخى از سازمانهاى دولتى و غيردولتى.
    
  پورتال جامع کشورها- قزاقستان:
     http://welcome.to/kazakstan
    
  اطلاعات مختلف جغرافيايى و اقتصادى درخصوص کشور قزاقستان.نيز نقشه هاى رقومى و نيز نقشه هاى سياسى با مقياسهاى 1:2.500.000 و 1:3.000.000 و نقشه هاى شهرى و توريستى و  سازندهاى هيدروترمال- متاسوماتيک چين خوردگى هاى قزاقستان و پراکندگى ذخاير کانى هاى صنعتى اين کشور مى باشد که البته اين نقشه ها را به فروش مى رساند.
    http://www.omnimap.com

  اطلاعات در
  مورد قزاقستان:
     http://www.kazakinfo.com اطلاعات جغرافيايى و اقتصادى قزاقستان

  سايتى حاوى اطلاعات جغرافيايى از جمله نقشه سياسى، نقشه
  برجستگيها و اطلاعات جغرافيايى:
     http://geography.about.com/library/maps/blkazakhstan.htm

  اين
  سايت حاوى اطلاعاتى درخصوص شهرها، جغرافيا، آب و هوا، طبيعت و اکوسيستم، تنوع گياهى، پوشش جنگلها، منابع طبيعى، اقتصاد و کشاورزى، تاريخ و فرهنگ کشور قزاقستان دارد:
     http://www.cac-biodiversity.org/

  اين سايت حاوى
  اطلاعاتى در خصوص کشورهاى مختلف مى باشد. اين اطلاعات شامل اطلاعات نقشه اى و عمومى کشورها مى باشد:
     http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc104?OpenForm&rc=3&cc=kaz

  سايت حاوى نقشه هاى مختلف از کشور قزاقستان (سياسى، برجستگى ها، سوخت و
  انرژى، فعاليتهاى صنعتى):
     http://www.lib.utexas.edu/maps/kazakhstan.html

  اطلاعات جغرافيايى
  درخصوص قزاقستان:
     http://www.un.kz/script_site.php?id=74
     http://www.undp.kz/script_site1.html?id=185

  وب
  سايت محيط زيست و توسعه پايدار آسياى مرکزى- قزاقستان، اين سايت به زبان انگليسى موجود نمى باشد:http://www.caresd.net

  اين سايت حاوى نقشه
  هاى شبکه هيدروگرافى، زونهاى طبيعى و اقليمى، بارش، دما، بيولوژيکى و تنوع گونه هاى گياهى کشور قزاقستان مى باشد:
     http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soee/nav/maps/

  اطلاعات
  کلى و جغرافيايى قزاقستان:
     http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/asia/kazakhstan/

  شرکت مس قزاقستان:
     http://www.kazakhmys.com
     در اين سايت اطلاعاتى درخصوص فعاليتهاى انجام شده شرکت يا فعاليتهاى در دست انجام و نيز اطلاعات آمارى و اخبارى در خصوص شرکت موجود مى باشد که مستقيما قابل مشاهده يا در قالب فايل PDF قابل برگرفتن مى باشد. همچنين امکان گزارشگيرى آمارى به دو صورت آمارى و متنى از فعاليتهاى شرکت در اين سايت ميسر مى باشد.

  بانک ملى قزاقستان:
     http://www.nationalbank.kz
     در اين سايت نيز گزارشهاى اقتصادى و آمارى از تمام بخشهاى صنعت و معدن بصورت متنى وجود دارد که صرفا جنبه آمارى دارند. ارائه اطلاعات نيز بصورت رايگان مى باشد.
  1 2