قزاقستان

جامعه ازبک که ترکيبى از ترکها و قبيله چادرنشينان مغول بود و در قرن سيزدهم به اين سرزمين مهاجرت کردند به ندرت در تاريخ به عنوان يک ملت متحد در کنار هم شناخته شده اند.اين سرزمين در قرن 18 ميلادى به تصرف روسيه درآمد و سرانجام در سال 1936 به يکى از جمهورى هاى اتحاد جماهير شوروى تبديل گرديد.
   در بين سالهاى 1950 و 1960 برنامه هاى کشاورزى دولت شوروى باعث تشويق مردم به زراعت در کشتزارهاى شمالى اين کشور گرديد.اين مسئله باعث هجوم مهجران زيادى به اين سرزمين گرديد که اکثر اين مهاجران روس بودند همچنين بسيارى از آنها شامل افراد تبعيد شده از ساير جمهورى ها و حتى کشورهاى ديگر بودند.نفوذ مهاجران با مليتهاى متفاوت باعث گرديد تا نژاد قزاق نتواند به عنوان نژآد بيشتر در اين کشور خودنمايى کند البته استقلال اين کشور در سال 1991 باعث گرديد تا بسيارى از اين تازه واردها از اين مکان مهاجرت کنند.
لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافياى قزاقستان
 جغرافياى طبيعى
 زمين شناسى قزاقستان
 حوضه خزر شمالى
 حوضه خزر ميانى
 ژئومورفولوژى
 پتانسيل اقتصادى
 مخاطرات قزاقستان
 منابع و ذخاير قزاقستان
 اقتصاد
 محيط زيست
 صنعت و منابع طبيعى
 مراکز ارائه اطلاعات قزاقستان