خزر ميانى :
حوضه خزر ميانى در نيمه شرقى و شمال منطقه ‍‍‍‍Caucasus و در بخش مرکزى درياچه خزر قرار گرفته است . مرز جنوبى آن کمربند چين خورده Caucasusوشمال حوضه را پشته" کارپينسکى" پر کرده است . در غرب توسط قوس Stavropol از حوضه Azov-kuban جدا مى گردد.
 يک قسمت عظيمى از حوضه (حدود 430000 کيلومتر مربع ) عمق بيشتر از 4500 متر را داشته اند .

تکتونيک و رسوبگذارى حوضه خزر ميانى
  توسعه تکتونيکى حوضه خزر جنوبى شبيه به حوضه Azov-Kuban در شمال غرب آن است . پى سنگ با سن پالئوزوييک پسين تحت ريفت زايى قرار گرفت و اين ريفت زايى تا ترياس ادامه داشت . رخدادهاى آتشفشانى در طول ترياس پسين تا ژوراسيک پيشين باعث ايجاد گرابن هاى حاصل از ريفت و فرسايش آنها شده است . يکى از ريفت ها به شدت تحت تاثير تراست و چين خوردگى تغيير شکل داده است و امروزه به صورت کمربند چين خورده با نام "Mangishlak"ظاهر شده است . از ژوراسيک تا ائوسن بيشتر بخش هاى غربى حوضه به حاشيه هاى منفعل تبديل شدند .
   ذغال سنگ هاى ايجاد شده در سازند هاى ژوراسيک در قسمت ساحلى به سمت جنوب غرب ضخيم تر مى شوند .
   لايه هاى اليگوسن تا ميوسن زيرين مربوط به سرى مايکوپ حدود 1.6 کيلومتر ضخامت دارند .
   زير حوضه "مانگيشلاک جنوبى" توسط يک فشار تکتونيکى آرام در طول ژوراسيک تا سنوزوئيک قرار گرفت . ساختار سنگى و ضخامت واحد هاى چينه اى در مزوزوئيک تا ترشير شبيه به حالت منفعل حوضه است اما مقطع کوهزايى وجود ندارد و تنها يک توالى نازک ( حدود 600 تا 700 متر) از سرى مايکوپ قابل مشاهده است .