ژئومورفولوژى قزاقستان :
از لحاظ توپوگرافى و ناهموارى کشور قزاقستان يکى از کشورهاى مسطح در بين کشورهاى مجاور است و تنها در قسمت هاى شرقى اين کشور مى توان ارتفاع بيش از 1000 متر از سطح دريا پيدا کرد که آن هم به صورت مناطق کوهستانى رخنمون ندارد بلکه حرکت تدريجى با سيب ملايم را نشان مى دهد .

در قزاقستان برخى از قسمت هاى غربى حتى نسبت به سطح آب دريا ها حدود 30 متر و در جاهايى کمتر قرار گرفته است . همچنين در عکس بالا مى توان پراکندگى درياچه هاى کوچک در اين کشور را مشاهده کرد .
  
دليل گسترش درياچه هاى کم عمق و با وسعت کم در اين کشور تغييرات ارتفاعى کم در جاهاى مختلف آن است که محل هاى محدودى را براى جمع آورى آب ايجاد مى کند.
  
به دليل کم عمق بودن ، اين درياچه ها در معرض خشک شدن قرار مى گيرند که در عکس زير يک درياچه خشک شده و يک درياچه درحال خشک شدن در قزاقستان به تصوير کشيده شده است (البته اين درياچه ها و خشک شدن آنها ممکن است به صورت فصلى باشددر اين کشور حدود 11000 رودخانه و 7000 درياچه کوچک وجود دارد که اکثرا فصلى هستند .
حدود 3000 عدد از اين درياچه ها مساحت بيش از 1 کيلومتر مربع دارند .
بزرگترين درياچه هاى موجود در قزاقستان ، زايسان ، تنيز ، سيل تنيز و بلخاش نام دارند . در زمان ذوب برف ها درياچه ها از 0.2 تا 6 متر آب دارند . درياچه بزرگ آرال در حاشيه غربى اين کشور قرار دارد