سازمان همکارى هاى اقتصادى (اکو) با هدف توسعه فعاليتهاى معدنى، صنعتى و تجارى مابين کشورهاى عضو بنيانگذارى گرديده است. اين سازمان براى ايجاد همکارى هاى اقتصادى، فنى و فرهنگى ميان کشورهاى عضو تاسيس شد. کليه داده هاى علوم زمين به پنج دسته اصلى تقسيم شده است که شامل زمين شناسى، منابع و ذخاير، جغرافيا و مخاطرات طبيعى و زمين شناسى پزشکى مى باشد.
در راستاى پروژه هاى بين المللى سازمان زمين شناسى نشستى از روساى سازمانهاى زمين شناسى کشورهاى اکو در روزهاى 31-30 مى 2007 در تهران برگزار شد. در اين نشست نمايندگى از کشور هاى جمهورى افغانستان، جمهورى آذربايجان، جمهورى اسلامى ايران (ميزبان)، جمهورى قزاقستان، جمهورى اسلامى پاکستان، جمهورى تاجکيستان و جمهورى ترکيه و قرقيزستان و همچنين نمايندگان دبير خانه اکو حضور داشتند. نمايندگان کشورهاى عضو اکو در اين نشست به ارائه بيانات در مورد کشورشان پرداختند که منعکس کننده پيشرفتهاى اخير سازمان زمين شناسى آنها بود.