صنعت نفت وگاز
   توليد نفت و گاز طبيعى در کشور افريقاى مرکزى در سال 2005، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 2420 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
ميزان صادرات مواد نفتى افريقاى مرکزى در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى افريقاى مرکزى در سال 2005، نامشخص و ميزان واردات گاز،0 ارزيابى شده است
.