زمين شناسى
سنگ هاى پرکامبرين تقريباً 60 درصد کشور افريقاى مرکزى را پوشانيده است که در بخش جنوب اين کشور تا کراتون آرکئن کنگو کشيده شده است.
   گرانوليت هاى پان آفريکن کمربندگرينستون پالئوپروتروزوئيک و کمربند چين خورده شمال استوادر بخش هاى مرکزى و شمالى کشور قرار دارند.
    سنگ هاى رسوبى نئوپروتروزوئيک شامل سازند Bakouma با ليتولوژى تيليت، نهشته هاى رودخانه اى- يخچالى و کربنات ها مى باشند. ماسه سنگ هاى کرتاسه بر روى بخش هايى از نواحى غرب و مرکز افريقاى مرکزى قرار دارند.