اقتصاد
   توليد ناخالص داخلى 4/576 بيليون دلار (در سال 2005)، نرخ رشد ناخالص داخلى 5/4%، نرخ تورم 5% و بودجه اختصاصى کشور 15/72 بيليون دلار.
   صادرات محصولات آفريقاى جنوبى در سال 2005، 15/59 بيليون دلار و شامل طلا، الماس، پلاتين، فلزات و مواد معدنى ديگر و تجهيزات و ماشين آلات اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى ژاپن(9/9%)، انگلستان (7/9%)، امريکا (5/9%)، آلمان (5/6%) و هلند (6/4%) صادر مى شود.
واردات محصولات آفريقاى جنوبى در سال 2005، 53/61 بيليون و شامل تجهيزات و ماشين آلات، مواد شيميايى، ابزار علمى، نفت خام و مواد نفتى و خواروبار اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى آلمان(2/14%)، آفريقاى جنوبى (1/9%)، امريکا (9/7%)، ژاپن (8/6%)، کانادا (3/6%)، انگلستان (6/5%)، فرانسه (5/4%) و ايران (2/4%) وارد مى شود.