نفت و گاز
   ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور آفريقاى جنوبى در سال 2005، 84/7 ميليون بشکه در هر روز و ذخاير گاز طبيعى 32/28 ميليون متر مکعب تخمين زده شده است. توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 229900 بشکه در هر روز و توليد گاز طبيعى، 23/2 بيليون متر مکعب برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 502000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 23/2 بيليون متر مکعب ذکر شده است. ميزان صادرات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى آفريقاى جنوبى 398000 بشکه در هر روز و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است. انتقال نفت وگاز در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت وگاز انجام مى گيرد که در کل 966 کيلومتر خط لوله نفت، 1062 کيلومتر خط لوله گاز و 1354 کيلومتر خط لوله مواد پالايش يافته کشيده شده است.
کشور آفريقاى جنوبى، مقادير نسبتاً کمى نفت خام توليد مى کند. بيشتر جروجى مواد نفتى پالايش شده کشور از واردات تأمين مى شود. در سال 2004، مصرف مواد نفتى اين کشور در حدود 525 ميليون بشکه ارزيابى شد در حالى که در سال 2003، در حدود 513 ميليون بشکه و در سال 2000، در حدود 462 ميليون بشکه بوده است.
زغال:
توليد زغال درکشورآفريقاى جنوبى از 3/239 ميليون تن در سال 2003 به 7/242 ميليون تن در سال 2004 افزايش يافته است. کشورآفريقاى جنوبى يکى از بزرگترين توليدکنندگان زغال در جهان است و بيش از 99 درصد خروجى زغال آن، زغال بيتومين است. در سال 2004، صادرات زغال در حدود 21/2 بيليون دلار تخمين زده شده بود.
اورانيوم:
شرکت Anglogold Ashant، اورانيوم را به صورت يک محصول فرعى طلا در ريف هاى Vaal معدنکارى مى کند. توليد اکسيد اورانيوم از 1015 تن در سال 2000 به 894 تن در سال 2003 و 887 تن در سال 2004 کاهش يافته است. اين شرکت جهت افزايش توليد به علت بالارفتن قيمت اورانيوم برنامه ريزى مى کند. کل توليد اورانيوم در کشورآفريقاى جنوبى در سال 2004، صادر شده است.
 زير ساخت هاى ارتباطى:
   به لحاظ راههاى ارتباطى 362099 کيلومتر جاده، 20872 کيلومتر راه آهن و 731 فرودگاه در اين کشور احداث شده است.