اقتصاد
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير گاز طبيعى، نفت، کانسنگ آهن، فسفات، اورانيوم، سرب و روى مى باشند.
   از مهمترين صنايع کشور الجزاير نيز مى توان از معدنکارى، الکترونيک، غذا و پتروشيمى نام برد.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور الجزاير در سال 2005، 8% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 5/5% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 1/10% در بخش کشاورزى، 60% در بخش صنعت و 8/29% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم درالجزاير در سال 2005، 9/1%، نرخ سرمايه گذارى 6/22%، قدرت خريد ساليانه 5/235 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 05/42 بيليون دلار مى باشد.
   توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 373/1 ميليون بشکه در هر روز و مصرف آن 246000 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات مواد نفتى الجزاير 127/1 ميليون بشکه در هر روز و واردات آن 0 ارزيابى شده است. ذخاير مواد نفتى در الجزاير 2005، 46/12 بيليون بشکه برآورد شده است.
   توليد گاز طبيعى در کشور الجزاير در سال 2003، 4/82 بيليون متر مکعب، مصرف آن در سال 2003، 32/21 بيليون متر مکعب، صادرات گاز در سال 2003، 98/57 بيليون متر مکعب و واردات آن 0 برآورد شده است. ذخاير گاز طبيعى در الجزاير 2005، 531/4 تريليون متر مکعب برآورد شده است.
صادرات محصولات الجزاير
   صادرات محصولات الجزاير در سال 2005، 59/49 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به گاز طبيعى، نفت و توليدات نفتى اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى امريکا (8/22%)، ايتاليا (2/16%)، اسپانيا (4/10%)، فرانسه (10%)، کانادا (8%)، برزيل(1/6%)، بلژيک (4/4%) وآلمان (2/4% ) صادر مى شود.
واردات محصولات الجزاير
   واردات محصولات الجزاير در سال 2005، 53/22 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به کالاهاى سرمايه اى، غذا و کالاهاى مصرفى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه(2/28%)، ايتاليا (8/7%)، اسپانيا (1/7%)، چين (6/6%)،آلمان (3/6%) و امريکا (5/5%) وارد مى شود.
   ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور الجزاير در سال 2005، 58/56 بيليون دلار برآورد شده است.    واحد پول کشورجمهورى الجزاير، دينار الجزاير است. در اين کشور يک دلار برابر با 71/73 دينار است.
   بخش عمده درآمدهاى خارجى الجزاير از طريق صدور نفت استخراج شده و گاز از حوزههاى نفتى واقع در بيابانهاى جنوبى اين کشور حاصل ميشود. فعاليت صنعتى به طور سنتى در بخش نفت و گاز بوده است. اين کشور با مسايل شديد اقتصادى از جمله بيکارى فراگير رو برو است.
   الجزاير اساساً کشورى زراعتى است و نزديک به يک چهارم جمعيت بزرگسال به کار کشاورزى مشغول هستند، ولى کمبود باران و زمين مناسب الجزاير را مجبور به وارد کردن دو سوم مواد غذايى لازم ميکند. محصول عمده زمينهاى کم قابل کشت گندم، جو، انگور، ميوه و سبزى است. در حالى که در زمينهاى کم آب مرتع گوسفند و بز و گاو پروش مى يابند. جهانگردى به صورت منبع مهمى از درآمد ارز خارجى تبديل شده است. صنايع دستى مانند سوزنکارى عربى، فرش الجزايرى، چرم سازى، منبت کارى، کاشى سازى و غيره رواج دارد.