صنعت نفت وگاز
   ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور الجزاير در سال 2005، 46/12 بيليون بشکه در هر روز و ذخاير گاز طبيعى 531/4 تريليون متر مکعب تخمين زده شده است. توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 373/1 ميليون بشکه در هر روز و توليد گاز طبيعى، 4/82 بيليون متر مکعب برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 246000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 32/21 بيليون متر مکعب ذکر شده است.
   ميزان صادرات مواد نفتى الجزاير در سال 2005، 127/1 ميليون بشکه در هر روز و ميزان صادرات گاز، 98/57 بيليون متر مکعب ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى الجزاير در سال 2005،0 و ميزان واردات گاز،0 ارزيابى شده است .
   انتقال نفت وگاز در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت وگاز انجام مى گيرد که در کل 6496 کيلومتر خط لوله نفت، 85946 کيلومتر خط لوله گاز، 2213 کيلومتر خط لوله نفت گاز مايع کشيده شده است.