نفت و گاز
   ذخاير نفت و گاز طبيعى درکشور اوگاندا در سال 2006، 0 تخمين زده شده است. توليد نفت و گاز طبيعى در اين کشور در سال 2005، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 11000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
   ميزان صادرات نفت و گاز طبيعى در اين کشور در سال 2005، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى اوگاندا 10870 بشکه در هر روز و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است .
   کشور اوگاندا قادر به توليد نفت و مواد نفتى نيست. در سال 2005، واردات مواد نفتى پالايش يافته در حدود 1/210 ميليون دلار تخمين زده شده است که 12 درصد واردات کل و صادرات آن در حدود 5/31 ميليون دلار تخمين زده شده است که 4 درصد واردات کل را شامل مى شود.

زير ساخت هاى ارتباطى
  
به لحاظ راههاى ارتباطى 70746 کيلومتر جاده، 1244 کيلومتر راه آهن و 32 فرودگاه در اين کشور احداث شده است.