• نمایش صفحه شماره 1
 •  زمين شناسى
    
  بيش از دو سوم کشور اوگاندا با سنگ هاى آرکئن و پروتروزوئيک پوشيده شده است. صرفه نظر از کمپلکس وسيع گنيس- گرانوليت آرکئن در شمال، 3 کمربند اصلى پروتروزوئيک نيز در اين کشور وجود دارد. اين کمربندها عبارتند از:
  سيستم Buganda-Toro پالئوپروتروزوئيک
  سيستم Karagwe-Ankolean مزوپروتروزوئيک
  کمربند Mozambique نئوپروتروزوئيک
  رسوبات نئوپروتروزوئيک بسيار وسيع هستند. رسوبات ترشيارى تا عهدحاضر، قطعه فروافتاده گسل ريفت غربى را پر کرده است. کربنات هاى ترشيارى و آتشفشان هاى سنوزوئيک با فعاليت هاى ريفتى ارتباط دارند و در امتداد مرزهاى شرقى و غربى کشور يافت مى شوند.
  چينه شناسى
     در حدود 60 درصد سنگ هاى رخنمون يافته در کشور اوگاندا - بخصوص در نواحى شمال و مرکز- سنگ هاى دگرگونى درجه بالا مانند کمپلکس گنيس- گرانوليت وجود دارد. قديمى ترين واحد به صورت کمپلکس گنيس- گرانوليت در ناحيه غرب نيل جاى گرفته است و عمدتاً به صورت سنگ هاى دگرگونى درجه بالا گرانوليتى و به سن مزوآرکئن است که به نام گروه watin نامگذارى شده است. به طور مشابه، بيشتر سنگ هاى اين دگرگونى در ابتدا در حوضه Karamoja جايى که آنها به صورت انکلاو در توالى گنيسى شکل مى گيرند، ظاهر مى شوند
     انواع سنگ هاى اين گروه شامل گرانوليت هاى اسيدى و حدواسط، شارنوکيت، ديوريت هاى کوارتز دار، انواع پورفيروبلاست ها، سنگ هاى نوارى و ... مى باشند. دگرگونى پسرونده به طور گسترده اى رخ داده است و چين خوردگى معمولاً نسبتاً ساده است. سنگ هاى گروه Aruan از لحاظ تکتونيکى و چينه شناسى در ناحيه غرب نيل قرار دارند و حاوى ليتولوژى يکنواخت، درجه دگرگونى يکسان و شکل ساختارى مشخص همراه با چين خوردگى مى باشند.    انواع سنگ هاى اين گروه شامل گنيس هاى بيوتيت دار، گنيس هاى گرانيتى، نوارى و ميگماتيتى، با مقادير ناچيزى هورنبلند، آمفيبوليت، کوارتزيت و مقادير بسيار ناچيزى از اولترا بازيک مى باشند. در Karamoja، گروه گنيس هاى Karamoja مرکزى از لحاظ ليتولوژى، درجه دگرگونى و شکل ساختارى بسيار شبيه هستند.
  سنگ هاى متعلق به گروه Mirian که در ناحيه شرقى نيل غربى قرار دارند، از لحاظ تکتونيکى پس از سنگهاى Aruan به وجود آمده اند. اين سنگها از لحاظ نوع به صورت رخساره هاى اپيدوت- آمفيبوليت است که به سيستم نئوآرکئن

  Nyanzian در کنيا نسبت داده شده است که در جنوب شرق اوگاندا قرار دارد. آنها عمدتاً شامل ريوليت، پورفيريت، توف و بازالت هستند. اين واحد دگرگونه نشده است وليکن چين خورده است.

   سيستم Buganda-Toro پالئوپروتروزوئيک
  سيستم Buganda-Toro يا کمربند چين خورده Ruwenzori به سن پالئوپروتروزوئيک است و بخشهاى جنوب- مرکز و غرب کشور را مى پوشاند. در ناحيه Jinja، ضخامتى از آمفيبوليت ها که احتمالاً از مواد بازالتى حاصل شده، وجود دارد. از طرف ديگرکانيهاى فيليت با درجه دگرگونى پائين تر نيز بخصوص به سمت درياچه ويکتوريا در جنوب شرق وجود دارد. در سيستم Buganda-Toro شيست هاى Igara با ليتولوژى کوارتزيت، ميکاشيست و گنيس، Bwamba Pass Series در Ruwenzori با ليتولوژى ماسه سنگ، اسليت و فيليت و Series Kilembe در Toro وجود دارد
     سيستم Karagwe-Ankolean مزوپروتروزوئيک
  سيستم Karagwe-Ankolean مزوپروتروزوئيک يا کمربند Kibaran با يک ناپيوستگى بر روى سيستم Buganda-Toro در جنوب غرب کشور قرار دارد. در قاعده اين سيستم، سنگ هاى آهکى دگرگون شده به تدريج به وجود مى آيند. سن سنگهاى دگرگونى درجه پائين Madi Series در شمال غرب اوگاندا هنوز تخمين زده نشده است Bunyoro Series يک بخش کوچکى از کشور در حدود 160 کيلومتر را در در مرکز اوگاندا تشکيل مى دهند. اين سنگها عمدتاً آرژيليتى شده اما لايه هاى پبلى به طور محلى فراوان مى باشند. در نزديکى سطح اين سازند، تيليت وجود دارد.
  Mityana Series، Singo در سيستم Bukoban در جنوب و غرب بخش مرکزى کشور قرار دارند و هر دو آرنايتى و دگرگون نشده بوده و احتمالاً به صورت نهشته هاى مولاس وجود دارند. مجموعه سنگهاى گنيس، آمفيبوليت، مرمر، کوارتزيت و اولترامافيک مرز کنيا-اوگاندا را در ناحيه Karamoja اشغال مى کند و گروه Karasuk ناميده مى شود. اين واحد، بخشى از کمربند موزامبيک با دگرگونه درجه بالاى نئوپروتروزوئيک است. انواع سنگهاى نفوذى به سن پرکامبرين در بخش هايى از اوگاندا وجود دارد.

   نقشه زمين شناسى و راهنماى آن در کشور اوگاندا

  1 2